Solárna elektrotechnika

LAING ecocirc D5 Vario Solár

Popis:
Bezúdržbové korozivzdorne 12 V èerpadlá s kvapalinou obtekaním rotorom s pernamentním budením a autostavitelním ložiskom, bezhriadelovým elektronicky komutovaným sferickým motorom, plynulým manualním nastavením výkonu, napajacím káblom ( 1 meter), výtlak 0 – 4 m, prietok 0 – 1,7 m3/hod, napájacie napätie 8 – 24 V, príkon 3 – 33 W.

Pre vyhovenie rozdielním požiadavkam viacerých aplikaci su tieto èerpadla aktuálne vyrábané v piatich verziach. Dve verzie majú telo èerpadla z bronzu (pro vyšší teploty a tlaky v okruhu), tri verzie majú telo èerpadla z norylu.

Aplikace èerpadiel ecocirc D5 Vario:

 • Solárne systémy (možnost priameho napájenia fotovoltaickým panelom)
 • Teplovodné vykurovanie systémy v domoch, karavanoch, ...
 • Systémy chladenia výkonných procesorov, laserov, ...
 • Okruhy chladenia spalovacích motorov
 • Nápojové a výdajne automaty
 • Akvária a jezierka
 • Okyslièovacie systémy
 • Vodné fontány
 • Výrobné technologie pre procesy s regulovanou teplotou
 • Mobilní èerpání kvapalin mimo dosah elektrorozvodných sieti

Parametre èerpadiel:

 • Napájecie napätie 8-24V DC
 • Úèinný, bezkartáèový, elektronicky komutovaný, sférický motor s permanentním budením
 • Bezucpávkové èerpadlo s magnetickým prenosom kroutiaceho momentu
 • Teplota media bronzových èerpadiel -10 až +95°C (nesmie zmrznút)
 • Teplota media norylových èerpadiel 0 až +60°C (nesmie zmrznút)
 • Maximální teplota okolia +50°C
 • Odber prúdu 0,25 až 1,46A
 • Maximálny prevádzkový tlak bronzových èerpadel 1 MPa (10 Bar)
 • Maximální prevádzkový tlak norylových èerpadiel 0,15 MPa (1,5 Bar)
 • Trieda izolacie IP 42 / Trieda F
 • Hmotnos bronzového èerpadla 0,7 kg
 • Hmotnos norylového èerpadla 0,35 kg

Štandardne dodávané verzie èerpadiel: 

 
ModelMaterial Popis èerpadlaPripojenie k okruhu
D5-38/700 B Bronz Priame (inline) 65 mm 1/2" vnútorný závit
D5-35/100 BBronzPriame (inline) 110 mm s gulovým a zpätným ventilom1.1/4" vonkajší + 1/2" vnútorný závit
D5-38/830 NNorylÚhlové (90°)1/2" vonkajší závit
D5-38/810 NNorylÚhlové (90°)1/2" hadica
D5-38/790 N Noryl Úhlové (90°) 3/4" hadica

Èerpadlo Agua King

Popis:
Automatické tlakové samonasávacie èerpadlo s trojitou membránou pre èerpanie vody, napájanie jedné alebo viacej vodných nádrží. Vhodné ako pre teplovodné bojlery a prietokové ohrievaèe, tak pre obytné automobili atd. Doporuèene pre nároènú prevádzku na mori, napr. na èlnoch, plachetniciach, atd. S vstavaným zpetným ventilom, tepelnou poistkou proti pretaženiu a tlakovým spínaèom (tzn. èerpadlo sa automaticky zapne po poklesu tlaku pod urèitú hodnotu - napr. pri otvorení baterie). Spolehlivá konstrukcia, lahká údržba, velmi tichý chod bez nárazov a vibracie. Prípojka pre hadicu 12 mm.

Technické údaje:
napájanie 12 V =, priemer káblu 1,5 mm, samo nasává až do håbky 2,5 m, max. prietok 7 l/min., vypínaci tlak 1,4 bar, max. odber prúdu 4 A, odolné voèi behu na sucho, prerušovaná prevádzka (obvyklá doba chodu 10 min. v kuse, potom musí následovat prestávka), automatický tlakový spínaè pre 1,4 bar, max. teplota kvapaliny 54°C, rozmìry (D x Š x V) 197 x 127 x 113 mm, hmotnos 1,8 kg.

Èerpadlo BWN 02 600 l

Technické údaje:
Napájanie 12 V=/1,0 A (max. 1,5 A), dåžka káblu 1000 mm, prietok max. 600 l/h., výška výtlaku 5,7 m , dåžka 140 mm, , výška 38 mm, nezávislý na smeru otáèok, vývod na hadicu o priemeru 10 mm. Možno použít ako pripojenie zesilovacieho èerpadlo. Doba prevádzky 25%.


èerpadlo BWN 02 1200 l

Technické údaje:
Napájanie 12 V=/2,8 A (max. 3,2 A), dåžka káblu 250 mm, prietok max. 1200 l/h., výška výtlaku 10 m (1 bar), dåžka 125 mm, šírka 90 mm, výška 60 mm. 5pól. motor závislý na smeru, vývod na hadicu o priemeru 10 mm. Možno použít ako pripojenie zesilovacieho èerpadlo. Váha 270 g. Doba prevádzky 50%.


Èerpadlo BWV 01

Technické údaje:
napájacie hodnoty 12V/ 3,7 - 4,2 A, ve¾kos: 80 x 135 mm, max.dopravná výška 14 m , max.výkon 22 l/min, váha 290g, maximálny povolený cyklus ( vypnuté/zapnuté) 30 minútÈerpadlo BWV 02

Technické údaje:
napájacie hodnoty 12V/ 2,1 - 2,9A, ve¾kos: 64 x 100 mm, max.dopravná výška 10m, max.výkon 18 l/min, váha 260g, maximálny povolený cyklus ( vypnuté/zapnuté) 30 minútÈerpadlo BWV 03

Technické údaje:
napájacie hodnoty 12/V 1,5 - 2,0A, ve¾kos: 48 x 85 mm, max.dopravná výška 6m, max.výkon 12 l /min, váha 140g, maximály povolený cyklus ( vypnuté/zapnuté) 30 minútÈerpadlo BWV 04

Technické údaje:
napájacie hodnoty 12V/0,9 - 1,7A, ve¾kos: priemer iba 38mm x 80mm, dåžka kábla 1m, maximálny prietok 10 l/min, výška vodného ståpca 6m (0,6 bar), dôkladne utesnené tesniacim krúžkom, priemer vývodu hadice 10mm, chladenie vodou, váha 145g, cyklus prevádzky 30 min, pre stálu prevádzku pri 6 až 9 V.


Èerpadlo Yacht 12

Popis:
Ponorná 12V pumpa vyrieší problémi, napr. v obytných èlnoch, obytných autach apod. Poskytne velký výkon všade tam, kde nie je možné použít sietový rozvod 230 V. Pumpu možno použít k naplòovániu èi vyprazdòovaniu nádrží, ako napr. sudov na daždovú vodu alebo nádrží na pitnú vodu a taktiež k vypumpovaniu vody z èlnov.

Technické údaje:
napajanie 12 V DC, výkon 65 W, odber prúdu 4,2 A, vodní ståpec max. 2 m, max. 55 l/hod., pripojenie 31,75 mm (1 1/4"), priemer x V (95 x 160 mm), dåžka kábla 900 mm, prevádzková doba 25 %.

Èerpadlo odpadovej vody Piranha

Popis:
bezúdržbové èerpadlo na èerpanie sladkej, slanej a špinavej vody. Obal z umelej hmoty je odolný voèi èistiacim prostriedkom, benzínu a oleju.

Technické parametre:
napätie 12V ,max. výkon 1500 l/hod, max. tlak 0,7 bar, max. odber prúdu 1,7A, pripojenie 19 mm, rozmery 106x84x120 mm, hmotnos asi 0,5kg.

Solárne svietidlo do exteriéru s hlásièom pohybu

Popis:
Toto solárne svietidlo je perfektným riešením, keï slneèné svetlo dopadajúce na plánované miesto montáže lampy nedostaèuje na nabíjanie akumulátora. Keïže cca. 155 x 120 mm ve¾ký solárny èlánok je pripojený pomocou 6 m dlhého vedenia, môžete pre lampu aj pre solárny modul nájs to najvhodnejšie miesto. Vybavenie: otoèný a neuchopite¾ný PIR senzor a hlava lampy; solárny èlánok chránený sklom; funkcia testu chodu; nastavite¾ný prah jasnosti, pri ktorom  bude prístroj spína spínania;funkcia ochrany pred håbkovým vy bytím. Napájanie oloveným akumulátorom 6 V/5 Ah; akèný uhol pohybového senzoru 180°; dosah pohybového senzoru cca. 6 m; halogénová žiarovka 6 V/15 W; nastavite¾ná doba spínania 4 - 30 s; rozmery (Š x Vox H): cca. 190 x 270 x 170 mm. Rozsah dodávky: solárne svietidlo s akumulátorom a žiarovkou; solárny èlánok so 6 m vedením; montážne skrutky; návod na použitie.

Solárny uèebnicový model

Popis:
Môžete nabíja 2 nabíjacie akumulátorové batérie,každá o napätí 1,5 V (aku-batérie nie sú súèasou dodávky modulu) zo solárnych èlánkov. Ak budete potrebova malé napätie, môžete toto napätie regulova potenciometrom. LED diódy signalizujú buï nabíjacie napätie alebo napätie aku.-batérií. V Návodu k uèebnému modulu nájdete vysvetlenie pre vzorové stavby rôznych modelov ako i vysvetlenie funkcie a èinnosti solárnych èlánkov. Rozsah dodávky: 6 solárnych èlánkov · 2 držiaky batérie pre 1,2 - 1,5 V AA · 1 potenciometer · letovací špièka · zdierky · zásuvné kontakty · montážne spojovacie prvky · LED diódy ako i všetko potrebné èo je nutné pre experimentovanie a zostavovanie modelov.

Technické dáta:
Výstupné napätie regulovate¾né - u solárnych batérií, prevádzka solárnych èlánkov 0 až 2,7 V / prevádzka aku batérie 0 až 1,5 V · výstupný prúd cca 200 mA (prípustná záaž na potenciometre) · maximálny nabíjacie napätie 6 x 0, 45 · = 2,7 V · max. nabíjací prúd 200 mA · solárny èlánok 450 mA,200 mA · rozmery: základová doska 186 x 102 mm, solárny èlánok 56 x 36 mm.

Fotografia predstavuje stavebný modul s prevedenými tlaèenými spoji.

Solárna èiapka s ventilátorom na solárnu energiu

Popis:
Tomu sa hovorí "gíg". Úžitok prinesie mladým ale aj seniorom. Hlava je chladná, aj keï v okolí slnko páli o sto šes. Ako ? Jednoducho. Do èapice je totiž zabudovaný malí ventilátor, ktorý poháòa solárny èlánok. Vo farbách - èervená, modrá, èierna.

Solárna fontána

Popis:
Niè Vám nebráni aby ste si do prostriedku záhradného jazierka neumiestnili opravdový solárny ostrov. Musíte zobra v úvahu že jednotlivé trysky možno meni pod¾a intenzity slneèného žiarenia a tak dosiahnu až 60 cm vysokého prúdu striekajúcej vody. Takáto fontána nepochybne upúta pozornos návštevníkov Vašej záhrady.

Technické dáta:
Plávajúca miska z plastu zo zabudovaním solárnym modulom, vstavané èerpadlo s filtrom, výkon èerpadla dosahuje pod¾a intenzity slneèného žiarenia maximálne 150 litrov za hod. Rozmery priemer 290 x 70 mm, váha 650 g.

Solárna plávajúca gu¾a

Popis:
Prinesie každému jazierku alebo rybníèku romantický nádych. Cez deò nabíja slnko zadarmo zabudovaný akumulátor a v noci sa automatický rozsvieti príjemné svetlo po dobu až 10 hodín.

Technické dáta:
Superjasná svietivá dioda led, integrovaný akumulátor 1,2 V/900 mAh typu AA ( ¾ahko vymenite¾ný ako tužkové baterky), automatický spínaè zapnutia a vypnutia.

Rozmer: priemer 115 x 72 mm

Solárne rádio dynamo & solár

Popis:
Rádio 1. napájané solárne èlánky dobíjajú akumulátor,2. možnos napoji tužkové baterky 3 V, 3. dobíjanie akumulátora ruèným dynamom. Možnos napoji sluchatka, remienok pre nosenie, rozmery (ŠxVxH) 150x70x30 mm

Solárny odpudzovaè komárov

Popis:
Týmto budete výborne vyzbrojený proti dotieravému hmyzu. Energiu pre tento malí prístroj obstará slnko. Pri zapnutí sa generuje tón o cca 9000 Hz, ktorý lietajúci hmyz zaženie na útek. Malí akumulátor staèí na prevádzku i bez slneèného žiarenia. V tomto prevedení je možné strašák komárov používa všade v interiéry aj v exteriéry, v izbe, pri kempovaní, športu, pešej turistike, sledovanie televízie, grilovaní atd.

Rozmery v èetne prívesku na k¾úè : (DxŠxV) 53x29x14 mm.

Solárny odpudzovaè krtkov, hrabošov a myší

Popis:
V okruhu 30 m vyženie jemným spôsobom neob¾úbených hosov. Prístroj vydáva v pravidelných intervaloch cca 30 sekúnd zvuk, ktorý je nepríjemný hrabošom alebo krtkom. V hornej èasti je zabudovaný solárny èlánok ktorý nabíja akumulátor, takto sa zabezpeèí úèinok cez deò aj v noci.

Solárny radiobudík

Popis:
Energetický úsporný budík zo zabudovaním solárnym èlánkom. Komfortný displej, ve¾ké zobrazenie èasu, alarmu a dátumu. Tento budík má dva nastavite¾né zvonenia, takže ho behom 1 dòa môžete nastavi na rôzne èasy budenia. Opakované zvonenie môžete programova individuálne od 1 do 59 minút, nastavite¾né èasové pásma od +/- 9 hodín, posvietenie displeja po zmaèknutí tlaèítka alebo spustenia alarmu, potreba 1 batérie Mignon ( neny v dodávke ). Výhodou je rádiom automatické nastavovanie presného èasu.

Rozmery : 115 x 75 x 40 mm

Solárny systém vetrania

Popis:
Systém sa uvedie do prevádzky automaticky pri slneènom svetle. Tým môže zabráni prehrievaniu v skleníku, pareniskách, zimných záhradách, záhradných domkov, alebo na povaliach. Súprava sa skladá zo solárneho panelu, ktorý je odolný voèi poveternostným vplyvom, ventilátoru s ochrannou mriežkou a s káblom v dåžke 5 m. Pripojenie káblu k solárnemu èlánku sa prevádza pomocou zástrèkového spojenia.

Technické dáta:
Solárny èlánok 6 W, 12 V,
rozmer : 450 x 310 x 10 mm.
Ventilátor v hliníkovom púzdre 120 x 120 x 38 mm.
Vzduchový výkon pri optimálnom osvetlení - 150 m3/h.

Windmaster 2

Popis:
Na ruèné meranie rýchlosti vetra vreckového formátu. Prístroj je vybavený miskovou ružicou a preto funguje nezávisle na smeru vetra. To je ve¾kou výhodou pri praktickom využití, lebo dosiahnete vždy presných výsledkov merania. Ve¾ký preh¾adný displej ukazuje aktuálnu, priamernu a maximálnu rýchlos vetra a hodnotu Beaufortovu stupnicu. Hodnoty sa zobrazujú pod¾a vo¾by v km/h, uzloch,m/s alebo mph. Na spodnej èasti prístroja je závit pre statív. Výmenná štandardná gombíková batéria zásobuje Windmaster 2 energiou až po dobu 10 rokov.

Rozmery : 130 x 55 x 40 mm

Solárna stavebnica 6 modulová

Popis:
Stavební sada pre 6 rôznych modelov. Obsahuje cez 250 dielov, s ktorými možno ¾ahko zostavi slneèné èlánky, pohony , je priložená ilustrovaná kniha s návody na zostavenie jednotlivých modelov.

Solárny minièlánok s motorom

Popis:
Tato demonštraèná solárna sada sa skladá zo slneèného èlánku cca 400 mA/ 0,45 V, zo solárneho motoru, s 3 demonštraèných vrtuliek a obšírneho popisu funkcia solárnej techniky s príkladom zapojenia pre paralelne riadenie a to všetko v tvare 12 -ti stránkovej brožúry.

Solárny cyklista

Popis:
Solárni cyklista je super stavební sada pre všetkých milovníkov bicyklov. Akonáhle dopadne svetlo na solárny èlánok, zaène "cyklista" neúnavne šliapa na bicykle. Prúdové napojenie poskytuje výkonný solárni èlánok. Pekná sranda pre mladé a staré. Tento model bude poháòaný svetlom, neškodný k životnému prostrediu a je to bezplatná prevádzka !

Rozmery cca 150 x 80 x 130 mm

Solárny pohon pre javisko

Popis:
Tu je potrebný prúd, vyrábaný zo solárneho èlánku pre pohonnú jednotku javiska - motor. Tento motor je vhodný pre solárnu pohyblivú scénu ako vitrínu, výkladní skriòu alebo ako otoèný písací stolík.

Technické data:
napätie od 0,5 V
menovitý prúd menší než 500 mA
váha až ku 300 g
rozmery ( dåžka x šírka 75 x 75 mm)

Meteorologická stanica

Popis:
Tato kompletná meteorologická stanica v efektnom striebornom designu s vonkajšími èidlami na meranie teploty, vlhkosti, zrážok smeru a síly vetra spolehlivo splní Vaše nejvyžšie požiadavky. Staèí pripoji káblom vonkajšie èidla s vysielajúcou stanicou. Prenos získaných údajov z vysielacej stanice do èítacieho zariadenia sa uskutoèní pohodlne cez 433 MHz rádiové spojenie. Keï je ale rádiové spojenie nestabilné a vnútorne rušivé vplyvy omedzujú prenos nameraných hodnôt, môžete samozrejme pripojit vysielajucu stanice so základòovou stanicou pomocou káblu. Pri prevádzke pomocou káblu budú vonkajšie èidla napojená, odpadá tak nepohodlná výmena batérií. Jako alternatíva k napájaniu z batérií, má základòová stanica konektor pre pripojenie volite¾ného sieového zdroja. V dodávke je Windows kompatibilní software. Tento software Vám umožní naèíta namerané dáta a v PC je zpracovat. Stejne tak môžete pohodlne z Vašeho PC prevádza nastavenie základòovej stanice, programova hodnoty alarmu.

Ïalší dôležité vlastnosti WS-2300:
DCF rádiové hodiny, animovaná predpoveï, zobrazovania relativného èi absolutného tlaku vzduchu, vnútornú/vonkajšiu teplotu, vnútornú/vonkajšiu vlhkos, rosný bod, smer a sila vetra, búrkový alarm, min./max. hodnoty, vstavaná pamä na 100 dátových paketov.

Rozsah dodávky:
základòová stanice (èidlo vnútornej teploty a vlhkosti)
anemometra
vysielacia stanica (vèetne èidla vonkajšej teploty a vlhkosti)
pripojovací kábel
komfortní èítanie a ovládací software
návod k obsluhe.

Nabíjaèka CADDY

Popis:
Solárna nabíjaèka tužkových batérií, navrhnutá na 4 ks batérií ve¾kosti AA, dobíjanie 4 ks batérií cca 15 hod, dobíjanie 3 ks batérií cca 11 hod, dobíjanie 1 ks batérií cca 4 hod.

Technické dáta

nominálne napätie1,5 V
napätie naprázdno2,2 V
prúd pri pracovnom napätí150 mA
pracovné napätie1,7 V
rozmery Š x V x H (mm)83 x 60 x 18

Nabíjaèka pre mobilné spotrebièe

Popis:
Slovenský výrobok
Solárne elektrické moduly sú vyrobené novou technológiou nanášania nieko¾kých vrstiev polovodièových plynov monosilanu a monogermanu na pružné oce¾ové fólie, èo vedie k vytvoreniu ich amorfných tuhých slojov s následným zalaminovaním medzi dve polymerické vrstvy. Tým sa dosahuje vysoká mechanická odolnos, nízka hmotnos a atraktívny vzh¾ad. Kvôli lepšiemu využitiu slneènej energie sú medzi polovodièové vrstvy vložené antireflexné vrstvy, zabezpeèujúce odraz lúèov spä do pracovných vrstiev. Tým je znížená citlivos modulov na uhol dopadu slneèných lúèov, predlžuje sa denná doba èinnosti modulu a množstvo vyrobenej energie. Hoci úèinnos našich amorfných modulov je 8,5 %, èo je len polovica úèinnosti najlepších kryštalických modulov, pri porovnaní množstva vyrobenej energie modulmi s rovnakým okamžitým výkonom, naše amorfné moduly vyrobia o 20 % až 30% viac energie. Pritom sú nerozbitné, ¾ahké, pružné, nepotrebujú dodatoènú povrchovú úpravu pre vonkajšie použitie.

Možné použitie:
Nabíjaèka pre mobilné telefóny, osobné rádiostanice, GPS navigaèné systémy, walkmany, osobné CD prehrávaèe, prenosné rádioprijímaèe, GSM alarmy Samostatná solárna nabíjaèka akumulátorov typu AA.

Výkon:
0,8 Wp – 1,2 Wp,